Hodnoty služby pre spoločné dobro

Som presvedčený, že úlohou novej generácie aktivistov angažovaných v politike je

počúvať

hlas ľudí, mať záujem o ich problémy a hľadať na ne riešenia

pomáhať

spoluobčanom, ale najmä mladým ľuďom získať dôveru v politiku a ukázať im, že angažovanosť v prospech spoločného dobra má zmysel a prináša výsledky

meniť

štýl politiky – od mocenskej hry na službu ľuďom, do ktorej sú v čo najväčšej možnej miere aktívne zapojení

Pokojná sila pre budúcnosť

V nachádzaní riešení pre vybudovanie veľkých diel je mi bližšia tichá sila než prázdne slová. Takto vznikla aj jedna z najväčších detských organizácií na Slovensku eRko – HKSD či najväčšia pravidelná dobrovoľnícka akcia a jedna z najväčších verejných zbierok na Slovensku Dobrá novina. So spolupracovníkmi sme vybudovali celoslovenskú funkčnú sieť mladých dobrovoľníkov, stáli pri tvorbe systému podpory a základov mládežníckej politiky SR. Toto úsilie bolo ocenené. Bolo mi udelené štátne vyznamenanie „Pribinov kríž II. triedy“. Takáto pokojná sila je nevyhnutná pre zložité časy. Tie v najbližších rokoch čakajú aj Slovensko. Som pripravený nachádzať kľudnou cestou ťažké riešenia pre pokojné spolužitie, stabilitu a spoluprácu. 

Nezlomnosť a odvaha

Rodičia ma naučili, aké dôležité je nezísť z cesty, len aby sme sa zapáčili mocným. Nezlomnosť im priniesla väzenie a nevôľu komunistov, ale zasiala semienka, z ktorých vyklíčili v mojom živote veľké diela. V otázke viery som nikdy nekalkuloval. V podzemnej cirkvi som budoval laické hnutie apoštolátu detí pod vedením Evžena Valoviča. S úctou voči všetkým, ale bez strachu z hlasitého názoru oponentov som spoluzaložil viaceré aktivity a iniciatívy na ochranu nenarodených detí (Deklarácia práv počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodených či 25. marec – Deň počatého dieťaťa). 

Priamosťou za spravodlivosť

Disidentský príbeh mojej rodiny ma priviedol k nepretržitému zápasu za spravodlivosť pre všetkých a na každej úrovni života. Zabezpečenie férového prístupu sa stalo centrom mojich snáh v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže, ochrany najzraniteľnejších v podobe nenarodených, chorých, starých a opustených, ktorým sú upierané ich práva na život a ľudskú dôstojnosť. Keďže spravodlivosť v otázke zabezpečenia dôstojného života je výzva, ktorú dnes môžem zo svojho postavenia riešiť len čiastočne, rozhodol som sa vstúpiť do politiky. Chcem sa uchádzať sa o dôveru bojovať za ňu z pozície poslanca Národnej rady.