Priority služby v politike

Investovať do novej generácie

Naše deti a mládež žijú v oveľa lepších ekonomických podmienkach, ale školský systém sa za 30 rokov veľmi neposunul. Potrebujeme vzdelávací a výchovný systém, ktorý vie sprostredkovať potrebné zručnosti, kritické myslenie a zapojenie sa do služby pre spoločnosť už v mladom veku.

Cieľ: moderné a hodnotové vzdelávanie pre deti a mladých ľudí a jeho podpora z národných aj európskych zdrojov, podpora programov rozvíjajúcich zručnosti a postoje potrebné pre demokratickú účasť na živote spoločnosti cez školské aj mimoškolské aktivity

Rozvíjať regióny

Chcel by som vidieť podstatne väčší rozvoj našich regiónov. Viaceré regióny sa vyľudňujú, mladí ľudia sa tam nechcú vrátiť. Na Slovensko vďaka členstvu v Európskej únii tečú milióny eur, ale vidíme málo ich dopad. Mohli by sme byť oveľa ďalej nebyť korupcie a príliš zložitého administratívneho systému, ktorý sme si nastavili sami na Slovensku.

Cieľ: dosiahnuť transparentné a efektívne využitie verejných zdrojov (národné, eurofondy)

Posilňovať rodiny

V čase veľkej mobility za prácou, malého prírastku detí a starnutia populácie potrebujeme nájsť a realizovať také riešenia, ktoré dajú rodinu do centra tvorby sociálnych a ekonomických politík štátu. Budeme sa zasadzovať zvlášť za podporu prirodzenej rodiny založenej na trvalom celoživotnom vzťahu muža a ženy a viacgeneračnej solidarite.

Cieľ: vytvoriť priestor pre rodinné podnikanie, úľavy na daniach, bonusy, rodinné poradenské centrá, opatrovanie starých a chorých ľudí v kruhu rodiny, podpora viacgeneračného bývania…

Chrániť starších, slabších a prírodu

Potrebujeme zlepšovať sociálne podmienky komunít, rodín a jednotlivcov získaním reálnej spätnej väzby na všetkých úrovniach. Začleniť adresátov pomoci do hľadania riešení. Prestať s tvorbou sociálnej politiky od stola. Vnímať prírodu ako dar a náš spoločný domov.

Cieľ 1: zjednodušiť sociálny systém a nastaviť ho tak, aby bol ústretový a priateľský ku klientom.

Cieľ 2: zastaviť drancovanie lesov, zaviesť nové koncepty ochrany a hospodárenia s vodnými zdrojmi a pôdou, umožniť jednoduchý prístup k pôde a jej obrábaniu zvlášť pre mladých farmárov.

Podporovať inovácie

Nové trendy a nástup technologií musíme zvládnuť v jasnom hodnotovom a koncepčnom rámci. Človek, jeho dôstojnosť a spoločné dobro musia ostať v centre Inovácií a rozvoja moderných technológií. Potrebujeme využiť koncepty zdieľanej ekonomiky ako nástroj na zníženie konzumu a budovanie miestnej zamestnanosti.

Cieľ: presadzovať zachovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka a princíp spoločného dobra ako základný pilier pre všetky inovácie a rozvoj moderných technológií, podpora opatrení zdieľanej ekonomiky, miestnej zamestnanosti a zlučovania pracovného a rodinného života.

Spolupracovať s inými na spoločnom dobre

Slovensko je krajina, ktorá prijímala medzinárodnú pomoc a zároveň dokáže  účinne pomáhať a byť aktívnym a inšpiratívnymi členom medzinárodnej komunity. Môžeme urobiť viac cez programy medzinárodnej spolupráce v EÚ aj mimo nej založené na rozvoji komunít, úcte k spoločným hodnotám a tradíciám, rozvíjaniu priateľských vzťahov a spolupráce so zapojením mladých ľudí.

Cieľ: rozšíriť programy rozvojovej spolupráce, vytvorenie programu dobrovoľníckej služby pre mladých ľudí v mimovládnych, cirkevných a štátnych organizáciách na Slovensku aj v zahraničí.

Vo voľbách do NR SR kandidujem s číslom 4 na kandidátke KDH.