Čím dnešné KDH je a aké hodnoty vyznáva?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Tlač

Sme ľudovou stranou, usilujúcou sa o uplatnenie konzervatívnych, kresťansko-sociálnych a národných princípov v politickom živote, spoločnosti, štáte a medzinárodného spoločenstva.

Stredobodom akéhokoľvek nášho úsilia je človek vo svojej dôstojnosti, zodpovednosti a práva na vlastné rozhodnutia. Základom nášho programu je naplnenie ľudského života a realizácia človeka pre jeho dobro a dobro spoločnosti. Sme hnutím občanov, ktorí majú odvahu a chcú prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za obec, región a za svoj štát.

Hlásime sa k západnej civilizácii zakorenenej v odkazoch gréckej filozofie, rímskeho práva a kresťanskej tradície. Chceme byť integrálnou súčasťou euroatlantických politických a bezpečnostných štruktúr. Zároveň sa nechávame inšpirovať tradíciou kres- ťanstva východného obradu.

Náš konzervativizmus je praktickým aplikovaním hodnôt, skúseností a poznania v každodennom živote na základe kultúrnych, spoločenských, politických a náboženských tradícií. Základom nášho hodnotového rámca je schopnosť racionálne rozlíšiť prirodzené od neprirodzeného, múdre od nemúdreho, vhodné od škodlivého. Ako kresťanskí demokrati hľadáme odpovede na nové výzvy dnešného sveta a sme otvorení reformám a inováciám, ktoré nás a našu spoločnosť úspešne prevedú turbulenciami a dynamikou súčasnosti.

Sme politickým hnutím, ktoré je blízke ľuďom. Politiku chápeme ako zodpovednú službu vo verejnom záujme zameranú na spoločné dobro. Názory verejnosti nás zaujímajú, preto ľuďom pozorne načúvame.

Odmietame populizmus, povrchnosť, lacné a rýchle riešenia. Naše postoje staviame na rozpoznávaní reálnej skutočnosti, trendoch a potrebách našej doby. Navrhujeme a ponúkame rozumné, zmysluplné a odborne podložené riešenia pre ľudí a spoločnosť. Sme hlasom zdravého rozumu.

Podporujeme rozvoj občianskych činností, akými sú poctivosť, čestnosť, odvaha, pracovitosť, zodpovednosť, spravodlivosť a spoľahlivosť.

Chránime slobodu prejavu a rešpektujeme pluralitu názorov. Pravda v našom ponímaní nie je mienkou väčšiny. Nie je názorom vplyvných skupín alebo súkromným názorom jednotlivca. Pravdu nevytvárame. Poctivo ju hľadáme, skúmame a usilujeme sa o jej presadenie. Politiku tvoríme použitím kritického myslenia a použitím našich základných hodnôt. Naše návrhy presadzujeme zásadne demokratickým spôsobom.

Odmietame extrémizmus pravicový i ľavicový. Nepodporujeme žiadne politické koncepty, ktoré chcú riešiť spoločenské problémy ich neúmerným zjednodušovaním, podnecovaním nenávisti, rasizmu, vyvolávaním vášní a lacným populizmom.

Rešpektujeme a podporujeme parlamentnú demokraciu ako nie dokonalý, ale v našej dobe najlepší spôsob usporiadania politického života, ktorý vhodne reflektuje podiel občanov na správe verejnej moci.

Slovenskú republiku vnímame ako úspešný výsledok dlhoročného úsilia Slovákov o slobodu a vlastnú svojbytnosť. Chránime štátnu celistvosť a podporujeme národnú identitu založenú na cyrilo-metodskej tradícii a dejinnej skúsenosti našich predkov. Národnú hrdosť a spolupatričnosť považujeme za dôležitý zjednocujúci prvok dnešnej rozdielnej spoločnosti a chceme ju rozvíjať v duchu pozitívneho vlastenectva a pokojného spolužitia s menšinami.

Presadzujeme princíp subsidiarity ako spôsob usporiadania zodpovednosti a úloh v spoločnosti. Vyššie inštancie nemajú zasahovať do autonómneho výkonu tých nižších. Platí to vo vzťahu medzi štátom, samosprávou a rodinou, ako aj medzi Európskou úniou a členskými štátmi.

Veríme v schopnosť ľudí spravovať si veci verejné tam, kde žijú. Rozvinuté regióny, aktívne komunity, rodinné podniky, nízkouhlíkové hospodárstvo, ekologické obrábanie pôdy a lesov, lokálne reťazce a sebestačnosť, využitie krajiny pre oddych a turizmus dokážu spoločne vytvárať dobré miesto pre život v ktorejkoľvek časti našej vlasti a zastaviť únik ďalšej generácie z regiónov i krajiny.

Uvedomujeme si nové globálne výzvy, ktorých naliehavosť si vyžaduje zmenu prístupu k mnohým politikám, aby tieto reálne podporovali dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti na čoraz viac ohrozenej planéte. Táto stratégia stojí na štyroch pilieroch, pričom základným je environmentálny, potom sociálny, ekonomický a kultúrny.

Chceme úspešné Slovensko, ktoré vytvára vhodné podmienky schopným a pomáha slabým. Solidarita so slabými a odkázanými na pomoc druhých je pre nás určujúca. Potrebujeme sociálnu inováciu, nie progresívny experiment.

Chceme spravodlivé Slovensko, kde sa verejné prostriedky využívajú efektívne a ku každému sa pristupuje spravodlivo. Slovensko, kde je súdna moc pilierom právneho štátu a spoľahlivým nástrojom v boji proti bezpráviu.

Chceme vzdelané a zdravé Slovensko, kde je naplnené základné ľudské právo na vzdelanie a na zdravotnú starostlivosť. Kde sú kvalitné školstvo a zdravotníctvo národnou prioritou, lebo určujú kvalitu života a prosperitu budúcich generácií.

Podporujeme trhové hospodárstvo so silným sociálnym a ekologickým akcentom. Chceme vytvárať podnikateľské prostredie, kde sa osobnej iniciatíve a podnikaniu nekladú prekážky a kde štát je občanovi oporou.

Rešpektujeme a chránime slobodu človeka, lebo ju považujeme za základnú hodnotu, potrebnú pre dôstojný život. Ochraňujeme ľudské práva a slobody a týmto hodnotám budeme ako nositelia odkazu Sviečkovej manifestácie 1988 a Novembra 1989 vždy verní.

Chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ochranu ľudskej dôstojnosti máme zvlášť na zreteli aj pri posudzovaní moderných informačných technológií a biotechnológií, akými sú napríklad génové inžinierstvo, výskum kmeňových buniek či umelá inteligencia.

Chránime rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Manželstvo muža a ženy je nezameniteľné a nenahraditeľné, preto si vyžaduje osobitnú úctu a ochranu. Rodinu uznávame za základnú prirodzenú bunku štátu a spoločnosti, ktorá existovala skôr ako štát. Zasadzujeme sa o to, aby sa mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena.

Mohlo by vás zaujímať